• Zwroty i reklamacje

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku karty gwarancyjnej.
Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, chyba, że karta gwarancyjna lub oferta na stronie sklepu mówi inaczej.

Gwarancja będzie uznawana przez serwis po okazaniu przez nabywcę ważnego dowodu nabycia urządzenia (faktura lub paragon).
W celu dokonania naprawy należy dostarczyć uszkodzone urządzenie do serwisu na własny koszt.
Reklamację produktu należy zgłosić do Sprzedawcy telefonicznie: 665810810, lub mailowo: magazyn@kwateraglowna.pl
Usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez serwis w terminie 14 dni roboczych, począwszy od daty przyjęcia urządzenia do serwisu.
W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres ten może się wydłużyć o czas niezbędny do sprowadzenia części. W powyższym przypadku nabywca zostanie o zaistniałym fakcie poinformowany.
Serwis może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
- naruszenia plomb
- niezgodności formalnych pomiędzy dokumentami a urządzeniem
- dokonania wcześniejszej naprawy we własnym zakresie
- ingerencji w konstrukcję urządzenia przez osoby nieupoważnione
- naniesienia poprawek w dokumentacji przez osoby nieupoważnione

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub z przyczyn zewnętrznych takich jak:
- zanieczyszczenia, zalania,
- zjawiska atmosferyczne,
- uszkodzenia mechaniczne,
- niewłaściwa instalacja, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem,
- używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
- czynności należące do normalnej eksploatacji takie jak wymiana żarówek, konserwacja, czyszczenie, wymiana bezpieczników (czynności te mogą być wykonane odpłatnie na koszt nabywcy).

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1    podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2    podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru